Hoofdpagina » Winkel » Voorwaarden Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieen
Deleukstetaartenshop.nl
Leuke voorbeelden

voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld
  voorbeeld

Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.    Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Deleukstetaartenprints.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
2.    Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

naar boven


Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
3.    Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

naar boven


Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1.    Alle door Deleukstetaartenprints.nl gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.    Een overeenkomst tussen Deleukstetaartenprints.nl en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Deleukstetaartenprints.nl is bevestigd, dan wel doordat Deleukstetaartenprints.nl geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
3.    Bij het aangaan van de overeenkomst is Deleukstetaartenprints.nl gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Deleukstetaartenprints.nl het recht de opdracht te weigeren.

naar boven


Artikel 4. Prijzen
1.    Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.
2.    De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Deleukstetaartenprints.nl gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.    Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
4.    Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
5.    Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

naar boven


Artikel 5. Levering
1.    Deleukstetaartenprints.nl streeft er naar om uw bestelling binnen 7 werkdagen af te leveren met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal Deleukstetaartenprints.nl binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.
2.    Aan de leveringsplicht van Deleukstetaartenprints.nl zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
3.    Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

naar boven


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
1.    Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Deleukstetaartenprints.nl, blijft het geleverde eigendom van Deleukstetaartenprints.nl.
2.    Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Deleukstetaartenprints.nl heeft voldaan. Door Deleukstetaartenprints.nl afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3.    Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Deleukstetaartenprints.nl zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Deleukstetaartenprints.nl hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Deleukstetaartenprints.nl alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 45,38 per dag verbeurt.
4.    Ingeval Deleukstetaartenprints.nl het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
5.    Koper is verplicht Deleukstetaartenprints.nl direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Deleukstetaartenprints.nl geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Deleukstetaartenprints.nl verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 45,38.

naar boven


Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst
1.    Deleukstetaartenprints.nl behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:
a.    surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b.    enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Deleukstetaartenprints.nl eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c.    een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d.    het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2.    Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Deleukstetaartenprints.nl daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
3.    De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,38 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

naar boven


Artikel 8. Risico-overgang
1.    Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
2.    Het door Deleukstetaartenprints.nl geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

naar boven


Artikel 9. Garantie
1.    Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.    Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
3.    Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:
a.    zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
b.    voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c.    op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
4.    Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Deleukstetaartenprints.nl de wettelijke bepalingen.

naar boven


Artikel 10. Aansprakelijkheid
1.    Deleukstetaartenprints.nl aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Deleukstetaartenprints.nl aansprakelijk is, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2.    Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Deleukstetaartenprints.nl beperkt tot het factuurbedrag.
3.    Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Deleukstetaartenprints.nl noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Deleukstetaartenprints.nl verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Deleukstetaartenprints.nl.
4.    Deleukstetaartenprints.nl is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
5.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Deleukstetaartenprints.nl of haar werknemers.
6.    Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de Deleukstetaartenprints.nl de wettelijke bepalingen.

naar boven


Artikel 11. Betaling
1.    Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden vóór levering, hetzij contant, hetzij op een door Deleukstetaartenprints.nl aangewezen bank- of girorekening.
2.    Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
3.    Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
4.    Indien Deleukstetaartenprints.nl het faktuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden.

naar boven


Artikel 12. Overmacht
1.    Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Deleukstetaartenprints.nl wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Deleukstetaartenprints.nl redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
2.    In geval van overmacht is Deleukstetaartenprints.nl gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Deleukstetaartenprints.nl tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
3.    Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
4.    Bij beëindiging als voren bedoeld is Deleukstetaartenprints.nl gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Deleukstetaartenprints.nl niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

naar boven


Artikel 13. Klachten
1.    Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 2 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Deleukstetaartenprints.nl zijn gebracht.
2.    Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Deleukstetaartenprints.nl zijn gebracht.
3.    Indien de klacht door Deleukstetaartenprints.nl juist wordt bevonden, zal Deleukstetaartenprints.nl de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
4.    Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Deleukstetaartenprints.nl is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Deleukstetaartenprints.nl heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Deleukstetaartenprints.nl terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
5.    Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Deleukstetaartenprints.nl te zijn gebracht.
6.    Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Deleukstetaartenprints.nl in behandeling genomen.
7.    Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

naar boven


Artikel 14. Merk- en handelsnaam
1.    Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Deleukstetaartenprints.nl in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Deleukstetaartenprints.nl.
2.    Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Deleukstetaartenprints.nl nauwgezet opvolgen.
3.    Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 22689,01 per overtreding, onverminderd het recht van Deleukstetaartenprints.nl volledige schadevergoeding te vorderen.

naar boven


Artikel 15. Retourzendingen, Recht van retour
1.    De producten van Deleukstetaartenprints.nl vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die uitgesloten zijn van herroepingsrecht.
2.    Door de aard van het product valt deze onder uitsluiting van het herroepingsrecht:
-  producten zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van koper.
-  producten zijn persoonlijk van aard.
3.     Deleukstetaartenprints.nl accepteert om deze redenen geen retourzendingen.

naar boven

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op alle met Deleukstetaartenprints.nl aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

naar boven


Artikel 17. Geschillen
1.    Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van Deleukstetaartenprints.nl het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.
2.    Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

naar boven

Artikel 18. Copyright
Deleukstetaartenprints.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door Koper aangeleverde bestanden. Hieronder valt ook eventuele aansprakelijkheid in het kader van copyright.

naar boven


Artikel 19. Contact
Deleukstetaartenprints.nl
Bruynvisweg 3
1531 AX Wormer (Noord-Holland)
075 - 650 47 84

Deleukstetaartenprints.nl is een geregistreerde handelsnaam van NewCakes BV, geregistreerd onder no. 34213286 bij de KvK van Amsterdam.
BTW-nummer NL820016585B01.

Wilt u ons per e-mail bereiken dan kan dat via ons contactformulier.

naar boven

Volgende
Snel zoeken
Uitgebreid zoeken
Winkelwagen  Meer
Je winkelwagen is leeg
Gastenboek
Lees wat anderen van onze website en service vinden
» gastenboek
» schrijf in ons gastenboek
Informatie
Afhalen, Verzenden & Retourneren
Betalen
Veelgestelde vragen
Contact opnemen

 

Copyright © 2017 Deleukstetaartenprints.nl